جملات انگیزشی ۶۱

photo_2016-11-12_10-24-57منتظر هیچ دستی در هیچ جای دنیا نباش

اشکهایت را با دست خودت پاک کن

همه رهگذرند …

photo_2016-11-12_10-25-19

✨اگر کسی آمد
و به شاخ و برگ باورهایت
تبر زد، نترس

چون دستش
به ریشه ات نمیرسد

از همانجا که قطع شدی
جوانه بزن
رشد کن و بزرگ شو

photo_2016-11-12_10-25-43

بهتـــر است درکتان نکنند و
تنهـــا بمانید
تااینکه زندگیتان را
به توضیح دادن بگذرانید؛؛