کلیدهای طلایی تربیت کودک ۴

photo_2016-10-19_11-45-00پرتاب کردن خردسالان به هوا میتواند آنها را بخنداند
اما کاری بسیارخطرناک است چون باعث تجمع لخته خون وآسیبهای خطرناک به مغز خواهد شد

photo_2016-10-19_11-46-42

اجازه بدهیم کاری که کودکمون به تنهایی شروع کرده و توانایی انجامش رو داره، به تنهایی هم به پایان برسونه…

photo_2016-10-19_11-47-03

فرزندتان را دایم کنترل نکنید
فرزندان باید وقتی برای تنهایی و تفکرات منفی داشته باشند تا شخصیتشان شکل بگیرد