جملات انگیزشی ۲۱

photo_2016-10-08_11-12-32‏ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺧﺮﺟﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺫﻫﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ

ﭘﺲ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺷـــﻮﯾﻢ که

ﺧﻨـﺪﻩ ﺑﺮﻟﺒﺎﻧشاﻥ ﻧـﻘﺶ ﺑـﺒﻨﺪﺩ
ﻧﻪ ﻧــﻔﺮﺕ ﺩﺭﺩﻟﺸــــﺎﻥ

 

 

photo_2016-10-08_11-12-53 از همہ چیز

“گذشتڹ”

و به همه چیز رسیدن

“سخت”  نیسٺ،،،

مهم اینہ ڪه

از  “چے”

“میگــــــــــذرے”

تــــــــــــــــــــا به چے “برسے”…..

 

photo_2016-10-08_11-13-14تولد انسان روشن شدن کبریتی است
و مرگش خاموشی آن!

بنگر در این فاصله چه کردی
گرما بخشیدی؟
یا سوزاندی؟