زرنگی مالیاتی برخی نهادها بابت کمک به سیل زدگان

در حالی که یکی از تشکل های اقتصادی مشهور در نامه ای به برخی مسئولان اقتصادی دولت، از آن ها خواسته بود کلیه وجوهی را که کارکنان آن تشکل به صورت داوطلبانه از حقوق خود کسر و بابت کمک به سیل زدگان مناطق مختلف کشور در ابتدای سال به حساب کمک‌ های ستاد مدیریت بحران واریز کرده بودند، از شمول درآمد مشمول مالیات ‌های مستقیم خارج شود، این موضوع با واکنش منفی برخی وزیران مواجه شده است و فعلا با آن مخالفت کرده اند.