منافقین جوری مردم رو اول انقلاب ترور می کردند که …

منافقین جوری مردم رو اول انقلاب ترور می کردند که تاریخ مثلش رو به یاد نداره #علیه_مردم #فراموش_نمیکنیم