مشارکت در اهداء بسته های غذایی افطار و سحر به نیازمندان

مشارکت در اهداء بسته های غذایی افطار و سحر به نیازمندان به زودی پل های ارتباطی اعلام می شود #سودابه_شادمان(مجری) #کمپین_مهربانی_چترسفید #کمک_به_نیازمندان