ماه رحمت الهی رسید بیاد نیازمندان هم باشیم

ای که دستت می رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار ماه رحمت الهی رسید بیاد نیازمندان هم باشیم #سحر_خزاییلی_بازیگر_سفیر_صلح_و_نیکوکاری #کمپین_مهربانی_چترسفید #کمک_به_نیازمندان