واکنش بازیگر «دندون طلا» به کلمات کثیف و تعفن‌آور محمد حسینی

حمیدرضا آذرنگ در پستی در صفحه شخصی خود, نسبت به فرمان کشتار سیدمحمد حسینی واکنش نشان داد.
حمیدرضا آذرنگ نوشت: دوستِ تازه به سیاست عاشق شده ىِ حاشیه ىِ خلیج نشین
مردمِ این سرزمین هنوز شما مجرىِ خوش مشرب و شیرین کارى هایتان را به خاطر دارند و اتفاقا خاطراتِ خوبى است البته تا قبل از به تن کردنِ قباىِ سیاست که عجیب هم به تنتان نمى آید و از قواره خارج است.
حالیا حسینىِ عزیز
یادت باشد که مردمِ ایران نه قاتل اند و نه خونخوار بلکه به شدتً لایق و سزاوارِ آرامش اند و مطمئن باش دیگر سرنوشتشان را با خون و خونابه گره نخواهند زد بخصوص باتکیه بر امثال شما که قبل از به کرسىِ سیاست رسیدن قاتل شده اى و کلماتت بوىِ ِ کثیف و متعفنِ خون مى دهند و ختمِ کلام آن که دوستِ جاهلم در این بُرهه از زندگى تان به جاىِ دعوت به قاتل شدنِ این مردمِ مهر طلب به شدت براىِ خودتان و بیمارانِ وحشى و خشونت طلبِ امثالِ خودتان چه در داخل و چه خارج از مرزهاىِ این سرزمینِ مظلوم درمان طلب کنید.
اندازه نگه دار که اندازه نکوست.

سیمرغ/