دیگر جوان نمیشوم با صدای ماندگار استاد خسرو شکیبایی

دیگر جوان نمیشوم با صدای ماندگار استاد خسرو شکیبایی