هر کجا هستم با صدای «خسرو شکیبایی»

این شعر از دفتر صدای پای آب مرحوم سپهری انتخاب شده و یکی از مشهور ترین اشعار این شاعر و عارف معاصر است. شنیدن شعری چنین زیبا با صدای مرحوم استاد شکیبایی باعث درک و لذتی دوچندان میشود. هرکجا هستم باشم.. آسمان مال من است!