دسته:بازی های سنتی

بازی های محلی کردستان

بیداربی (اشتان) در این بازی دسته و گروه وجود ندارد بلکه تعدادی از ده تا دوازده نفر همگی در یک...

بازیهای بومی محلی استان خوزستان

 بازى‌هاى خوزستان عبارتند از: ابوامح جيم، ارکُم بَرکُم، استپ،اَلختربازي، الک چوب، بدواشيح،...

آشنایی با بازی محلی و سنتی استان کرمانشاه

بازی‌های محلی استان کرمانشاه نقش در فرهنگ و آداب و رسوم خاص کردها دارد و در حال حاضر ۲۰۰ بازی...

بازی های سنتی ایرانی؛ از «هفت سنگ» تا «تیله بازی»

در فرهنگ لغت فارسی، کلمه بازی برابر با سرگرمی، مشغولیت، تفریح، کار و ورزش آمده است، اما...