دسته:خواندنی های مذهبی

محمد عربی، تازه مسلمان

بازگشت از تاریکی + ماجرای خواندنی یک تازه مسلمان (محمد عرب)

۱۴ ساله بودم که همراه خانواده به آمریکا مهاجرت و حدود ۱۲ سال طبق فرهنگ آمریکایی زندگی کردم. با...